วิสัยทัศน์

สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการในการประสานงาน กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การติดตามการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคณาจารย์ โดยใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการแก่คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจ 

  1. สนับสนุนและประสานงานกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
  2. สนับสนุนและประสานงานการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
  3. สนับสนุนและประสานงานในการติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน

บทบาทและหน้าที่ 

สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมีหน้าที่ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือการดำเนินงานและกิจกรรมทางวิชาการของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยการประสานงานกระบวนการพัฒนาหลักสูตร การติดตามการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคณาจารย์ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิชาการของสำนัก

 

ACE 17 Purecontrol FG