ประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2562 ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

 

ประกาศรับสมัครการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2562 ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุน "กองทุน เต็ม - ยรรยง วรากรวรวุฒิ" พุทธศักราช 2562

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุน "สุรี บูรณธนิต" พุทธศักราช 2562

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

 

บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้ใดสนใจกรุณาส่งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่สำนักรองอธิการบดีฝายวิชาการ ตึก D ชั้น 2วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ผู้ประสานงาน บุปผา 0-2300-4543 Ext 1181 

Air Jordan IX High

Seminar on TQF 3 Writing, Verification Process of Student Achievements and Duties of Faculty Members Responsible for the Program (Date : May 14, 2019, Time: 8.30 - 16.30 hrs. At John XXIII Conference Center, Suvarnabhumi Campus Assumption University)

Download Seminar Schedule 

TQF 3 Template

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ มคอ. 3

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 

Program Evaluation

Seminar Evaluation online

 

adidas Sneaker News