แนวปฏิบัติในการพัฒนาและการบริหารจัดการหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

 1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และแผน ข (หนังสือที่ ศธ 0506(2)/ว 319 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549)
 2. การผ่อนคลายการกำหนดจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาสหกิจศึกษา (หนังสือที่ ศธ 0506(2)/ว 1292 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2551)
 3. นโยบายและแนวปฏิบัติของทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ที่จะสอนเป็นภาษาต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
 4. แนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 5. แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา (หนังสือที่ ศธ 0506(2)/ว 409 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551)
 6. คุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (หนังสือที่ ศธ 0506(2)/ว 562 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 และ หนังสือที่ ศธ 0506(2)/ว 1081 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2550)
 7. การกำหนดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 (หนังสือที่ ศธ 0506(2)/ว 569 ลงวันที่ 18 เมษายน 2549)
 8. การกำหนดอาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงในสาขาวิชาเดียวกัน (หนังสือที่ ศธ 0506(2)/ว 735 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553)
 9. จำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (หนังสือที่ ศธ 0506(2)/ว 882 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552)
 10. การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (หนังสือที่ ศธ 0506(2)/ว 158 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553)
 11. แนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (หนังสือที่ ศธ 0506(2)/ว 1220 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553)
 12. คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 (หนังสือที่ ศธ 0506(2)/ว 506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554)
 13. การถอดถอนอาจารย์ประจำของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (หนังสือที่ ศธ 0506(2)/ว 1244 ลงวันที่ 25 กันยายน 2551)
 14. OHEC Internal Quality Assurance Indicators B. E. 2557 (Component 1 Standard Control)
  Indicator 1.1 Program administration in compliance with the Higher Education Program standard Criteria specified by Office of Higher Education Commission  
 15. แนวปฎิบัติการรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ** New **

 

kalebet
marsbahis
mariobet güvenilir casino siteleri
tipobet betebet güvenilir casino siteleri
dinamobet trbet
supertotobet megabahis betvole betlike
lunabit venusbet
bedava bahis
lordspalacebet fenomenbet betvole betebet
ensobet
bonus veren siteler
betmatik freybet gencobahis lordspalacebet markabet