news16-15-3-2019

ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15

The 15th Mahasarakham University Research Conference

ในหัวข้อ "51 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่ เพื่อมหาชน"

ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 

ณ โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ ทั้งยังเปิดโอกาสให้นิสิต บุคลากร อาจารย์ และนักวิจัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการวิจัยจากหลากหลายสาขา ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับแก่สากล

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Shop Women's Boots

news15-15-3-2019

รับสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา Duo-Belgium/Wallonia-Brussels ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 24 เมษายน 2562

 

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเบลเยี่ยมและสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชีย

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Dioni Tabbers

news14-1-3-2019

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2562

เรื่อง "เปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง"

Thailand Transformation for Sustainable Growth

วันศุกร์ที่ 29 มีานคม 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น. 

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ทางพัฒนบริหารศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการบริหารเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ใน 12 กลุ่มสาขาวิชา ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ADIDAS

news13-25-2-2019

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครัั้งที่ 3

ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-17.00 น.

ณ อาคาร 24 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา และเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมทางด้านการวิจัยและวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Air Jordan XIII Slippers

news12-25-2-2019

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11

และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การพัฒนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโ่ลยีราชมงคล และบุคลากรของหน่วยงานภายในและภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Boots
kalebet
marsbahis
mariobet güvenilir casino siteleri
tipobet betebet güvenilir casino siteleri
dinamobet trbet
supertotobet megabahis betvole betlike
lunabit venusbet
bedava bahis
lordspalacebet fenomenbet betvole betebet
ensobet
bonus veren siteler
betmatik freybet gencobahis lordspalacebet markabet