เอกสารการเปิด ปรับปรุง ประเมิน และปิดหลักสูตร

แบบฟอร์มการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

1. แบบฟอร์มการขอเปิดหลักสูตรใหม่

แบบเสนอการขอเปิดหลักสูตร
แบบเสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
สรุปเนื้อหาสาระในการเปิดหลักสูตร
แบบฟอร์มเล่มหลักสูตร (TQF 2 Forms)
     TQF 2 (Bachelor’s Degree)
     TQF 2 (Master’s Degree)
     TQF 2 (Doctorate’s Degree)
ตัวอย่างแบบฟอร์มภาคผนวก: ชื่อวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอนและผลงานทางวิชาการ

2. แบบฟอร์มการขอปรับปรุงหลักสูตร

Modified Program Presentation
แบบเสนอการขอปรับปรุงหลักสูตร
แบบเสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
สรุปเนื้อหาสาระในการปรับปรุงหลักสูตร
แบบฟอร์มเล่มหลักสูตร (TQF 2 Forms)
     TQF 2 (Bachelor’s Degree) 
     TQF 2 (Master’s Degree) 
     TQF 2 (Doctorate’s Degree) 
     Alignments of Domains of Learning outcomes in TQF 2 with AU Identities and Desired  Outcomes of Education 
ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปัจจุบันและหลักสูตรปรับปรุง 
ตัวอย่างแบบฟอร์มภาคผนวก: ชื่อวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอนและผลงานทางวิชาการ

3. แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย (สมอ 08)

แบบเสนอการขอปรับปรุงหลักสูตร
ตัวอย่างการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ 08.) (การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร / การแก้ไขปรับปรุงเล็กน้อย)

4. แบบฟอร์มการทำรายละเอียดรายวิชา

แบบฟอร์มรายละเอียดรายวิชา (TQF 3)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร
Updated Comparative Table of Current Subjects and Modified Subjects under General Education Courses (Academic year 2017) / ตารางเปรียบเทียบรายวิชาปัจจุบันและรายวิชาปรับปรุงในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  Updated May 9, 2017

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี (ฉบับใหม่ พ.ศ. 2560)
General Education Courses in Bachelor's Degree Programs Academic Year 2016 / รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี (ฉบับใหม่ พ.ศ. 2560)  Updated Feb 1, 2017

Report of TQF Performance Indicator Achievements: General Education Courses (Faculty of Arts: Department of General Education / Martin de Tours School of Management and Economics: Department of Mathematics / Institute for English Language Education) 

QA Indicator 1.1 Evaluation critieria 12 Program Performance in compliance with TQF 1-12 

 

แบบฟอร์มการประเมินหลักสูตร

Program Evaluation Presentation
แบบเสนอการขอประเมินหลักสูตร
แบบเสนอรายชื่อขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
Program Evaluation Report
Program Evaluation Result for Meeting Form (Bachelor / Master / Doctoral)
Improvement Plan Form (ฺBachelor / Master / Doctoral)

 

แบบฟอร์มการปิดหลักสูตร

แบบฟอร์มการปิดหลักสูตร